1. Magister Service
  2. Startpagina kennisbank
  3. Werken met
  4. Leerlingen

Detailkaarten leerling


Detailkaarten leerling

De detailkaarten van een leerling zijn verdeeld over een aantal menu’s (thema’s). Deze menu’s zijn onderverdeeld in kaarten.

Basisgegevens

Binnen het menu ‘Basisgegevens’ vindt de gebruiker een aantal kaarten met algemene details over de leerling.


Algemeen

Deze kaart is opgebouwd uit vier widgets. Als eerste de leerlingpas, die ook in het lesdashboard terug te vinden is. Hier is ook te zien wie de mentor is van de leerling. Verder de widget Personalia, hier worden o.a. de geboortedatum, leeftijd en het geslacht van de leerling weergegeven. Verder zijn binnen Privégegevens de adres- en contactgegevens van de leerling zichtbaar tenslotte kan binnen de widget Toestemmingen gebruik gegevens de ingevulde toestemmingen worden bekeken.


Basisgegevens > Detailkaart Algemeen

Ouders/verzorgers

Als een gebruiker hiervoor geautoriseerd is, kan hij via de widget ‘Ouders/verzorgers’ alle informatie van de ouders/verzorgers vinden. Daarnaast de widget ‘Gerelateerd’, deze toont de leerlingen (broers/zussen) die gekoppeld zijn aan de ouders/verzorgers. De namen van de leerlingen en de huidige klas worden getoond. Er kan via deze detailkaart ook snel een bericht verstuurd worden naar de ouder(s)/verzorger(s).


Medisch

Deze kaart is opgebouwd uit twee widgets. De ene widget toont informatie van de huisarts en de andere widget toont (afhankelijk van de autorisatie) de medische informatie van de leerling. 


Aanvullend

Als in Magister gegevens ingevoerd zijn op de leerling detailkaart aanvullend, wordt dit getoond op de kaart 'aanvullend'. De gebruiker moet hiervoor in Magister wel leesrechten hebben.


Vrije info

Op de detailkaart vrije info kan de school eigen velden toevoegen die niet standaard in Magister zijn opgenomen. Afhankelijk van gebruik en autorisatie zijn hier de vrije info velden zichtbaar die horen bij de Basisgegevens.


Agenda

Op deze kaart staat het rooster van de leerling voor de komende zeven dagen. Een gebruiker kan in de agenda van een leerling bladeren naar de vorige -en volgende 7 dagen. Als er in de agenda van een leerling op een les geklikt wordt, worden aan de rechterkant de details van de les getoond. Een gebruiker kan op deze manier makkelijk een afspraak inplannen of rekening houden met de hoeveelheid huiswerk en toetsen die al staan ingepland. De agenda van de leerling kan via de printknop ook als PDF-bestand opgeslagen en geprint worden. 


Begeleiding

Binnen het menu ‘Begeleiding’ vindt de gebruiker een aantal kaarten met details over het leerlingvolgsysteem van de leerling.


Logboek     

Alle individuele logboekformulieren die door collega-docenten en andere functionarissen zijn aangemaakt en waar de gebruiker minimaal leesrechten op heeft worden op deze kaart weergegeven. Als een Logboekformulier <vet> gedrukt is, wordt aangegeven dat deze ongelezen is. Zodra de gebruiker het logboekformulier aanklikt zal deze op ‘gelezen’ worden gezet. Daarnaast is mogelijk om een logboekformulier bij een leerling aan te maken, te wijzigen en/of te verwijderen. Met de printknop kan een PDF gegenereerd worden van het geselecteerde logboekformulier.

Detailkaart Logboek met logboekformulieren

Detailkaart Logboek met logboekformulieren


Veelgestelde vragen Logboeken

Ik wil graag op de hoogte zijn als er een nieuw logboekformulier is ingevuld voor 1 van mijn mentorleerlingen, hoe stel ik dat in?

Klik linksonder op uw foto en kies ‘Instellingen’. In het menu rechts, kan bij de rol Mentor aangevinkt worden welke formulieren in het scherm Ongelezen logboekformulieren op het Vandaagscherm geteld dienen te worden. Deze opties worden voor de gebruiker opgeslagen en zijn op ieder willekeurig moment aan te passen.

Is het in Magister ook mogelijk om voor een gehele klas of lesgroep één logboekformulier in te vullen?
Afhankelijk van de inrichting van de logboekformulieren wordt bij het aanmaken van een nieuw formulier een extra stap 'Leerlingen' aangeboden. Bij deze stap kunt u dan kiezen voor 'Toevoegen leerlingen', op deze manier kunt u voor de toegevoegde leerlingen 1 formulier aanmaken. Dit formulier staat dan ook bij alle gekozen leerlingen in het logboek. Daarnaast is ook mogelijk een hele klas of lesgroep in een keer toe te voegen. Na het kiezen van een klas of lesgroep worden de leerlingen allemaal afzonderlijk gekoppeld. (De functionaliteit voor groepsformulieren is afhankelijk van de inrichting die in Magister op uw school is gekozen door degene die Magister beheert.)
Hoe kan ik Logboekformulieren inzien van voorgaande schooljaren?
Klik bovenaan de formulieren op het filter 'Lesperiode' en kies voor een andere lesperiode. Eventueel kan daar ook gekozen worden voor 'Alle schooljaren'.


Verzuim

Alle registraties die door de school worden gedaan tijdens lestijden worden op deze kaart overzichtelijk weergegeven in een staafdiagram. Onder de diagram staan de totalen per soort. Er kan gekozen worden om de situatie per week, maand of jaar te bekijken. Onder de totalen per soort zijn alle individuele registraties terug te zien.


Detailkaart Verzuim

Detailkaart Verzuim


Kenmerken

Als in Magister kenmerken zijn toegevoegd bij de leerling, worden deze getoond op de kaart ‘Kenmerken’. Door te klikken op een kenmerk worden de Details met extra informatie getoond. Klik op '< Kenmerkenoverzicht' om terug te keren naar het overzicht van kenmerken.

Afhankelijk van de autorisatie is het ook mogelijk om kenmerken toe te voegen, bewerken en/of verwijderen bij leerlingen.


Zorg

Op de detailkaart ‘Zorg’ zijn eventueel aanwezige OPP’s, OPDC’s of Arrangementen zichtbaar.


Toetsen

Alle afgenomen, zoals de NIO toets en toetsen van Cito, worden opgeslagen op de kaart ‘Toetsen’. Door te klikken op een toets worden de Details met scores getoond. Klik op '< Toetsoverzicht' om terug te keren naar het overzicht van toetsen.


OSO documenten

Als er een leerling dossier is uitgewisseld via OSO, dan zijn het dossier en de eventueel bijgesloten documenten beschikbaar op deze kaart. Door te klikken op 'Document downloaden' zijn de documenten te openen. De gebruiker moet hiervoor in Magister wel leesrechten hebben.


Vrije info

Op de detailkaart vrije info kan de school eigen velden toevoegen die niet standaard in Magister zijn opgenomen. Afhankelijk van gebruik en autorisatie zijn hier de vrije info velden zichtbaar die horen bij de Begeleiding.


Kwadrant

Het kwadrant is een overzicht van alle belangrijke informatie die bij de leerling hoort. De indeling van het kwadrant is door de school zelf te bepalen. De gegevens van het kwadrant worden alleen getoond indien de gebruiker ook geautoriseerd is voor de desbetreffende data. Vanuit het kwadrant kan doorgeklikt worden op de getoonde informatie. Magister zal dan navigeren naar de juiste detailkaart waar de data is opgeslagen.


Detailkaart Kwadrant

Detailkaart Kwadrant 


OPP

Via de detailkaart OPP kan een gebruiker bij de leerling een Ontwikkelingsperspectiefplan aanmaken. Afhankelijk van de rechten die de beheerder van Magister heeft gegeven is voor de leerling, de ouder en personeel (op basis van rollen en/of groepen) het OPP in te zien.


Het OPP is alleen zichtbaar indien de school gebruik maakt van de plusmodule 'Magister Zorg'. 

Klik in het detailscherm OPP op de knop '+ Maak nieuw OPP' om een nieuw OPP aan te maken. Via een stappenplan die bovenaan het scherm staat, wordt de gebruiker begeleid om een OPP aan te maken in drie stappen. 


Stap 1 Algemene gegevens

In de eerste stap kan de gebruiker alle algemene gegevens rondom het OPP registreren. Alle relevante gegevens van de leerling worden hier alvast voor-ingevuld. Deze zijn zelf aan te vullen met informatie over bijvoorbeeld 'Wie is de contactpersoon van de school?', 'Wat is het verwachte uitstroomperspectief?' etcetera.

Omdat zaken zoals LVS Toetsen, OSO Documenten en Kenmerken al geregistreerd staan in Magister, is het voor de gebruiker eenvoudig om deze toe te voegen aan het OPP. Aan het eind van de eerste stap is het mogelijk om contactgegevens van betrokken (externe) instanties of instellingen toe te voegen aan het OPP. 


Stap 2 Analyse

In de stap Analyse kan aangeven worden welke bevorderende en belemmerende factoren relevant zijn voor de ontwikkeling van de leerling. Na het aanvinken van welke domeinen relevant zijn, kan de gebruiker bij elk domein de factoren en de ondersteuningsbehoefte toelichten en beschrijven. Aan het eind van deze stap is het mogelijk een analyse te beschrijven hoe de school/ de zorgcoördinator dit ziet, maar ook hoe de leerling dit ziet en eventueel hoe de ouder(s)/verzorger(s) dit zien. 


Stap 3 Handelingsdeel

In de laatste stap kunnen de doelen opgesteld worden waar de leerling de komende periode aan gaat werken. Er kunnen ter ondersteuning van de leerling naar wens meerdere doelen worden gemaakt. Via de knop '+ Nieuw doel' kan hiermee gestart worden. 

Er kan (optioneel) een doel aangemaakt worden gericht op domeinen die in de vorige stap zijn aangemaakt. Als een doel na evaluatie is behaald, kan deze zo aangegeven worden. Dit is dan zichtbaar in het OPP. Na deze laatste stap kiest de gebruiker voor 'Opslaan' en daarmee zijn alle stappen doorlopen en wordt het OPP opgeslagen. 


Samenvatting

Nadat de gebruiker alle stappen heeft doorlopen ziet deze een samenvatting van het OPP. Een OPP wordt altijd eerst als concept opgeslagen. Betrokkenen met alleen leesrechten zien dit concept nog niet. In één overzicht zijn het uitstroomperspectief, de analyse en de doelen voor de leerling en wie er inzage heeft in dit OPP inzichtelijk. De inzage is wel afhankelijk van hoe de beheerder van Magister dit heeft ingericht. Hier vindt u meer informatie rondom het beheer van het OPP in Magister.  

Vanuit elk onderdeel (Algemene gegevens, Analyse en Handelingsdeel) komt de gebruiker terug in het scherm met de volledige informatie, door op de knop 'Wijzig' te klikken. Op deze manier kunnen aanpassingen worden gedaan of kan alle informatie worden ingezien.


Meer informatie over het OPP kunt u hier vinden


Opleiding

Binnen het menu Opleiding vindt de gebruiker een aantal kaarten met details over de opleiding van de leerling.


Vooropleiding

Er zijn twee widgets beschikbaar op de kaart ‘Vooropleiding’. In de widget ‘Vooropleiding’ staan de details van de basisschool en/of vorige school. In de widget ‘Advies vorige school’ staan de scores van de Eindtoets en het (herzien)advies van de vorige school.


Documenten

Als de school documenten bewaard op deze detailkaart, dan is dat zichtbaar in de kolom ‘Document’. Indien er geen document beschikbaar is, zal in deze kolom een streep (-) staan.


Aanmelding

De kaart aanmelding bevat alle aanmeldingen die een leerling gevolgd heeft tijdens zijn loopbaan op school. Weergegeven wordt voor welke lesperiode, welke studie en profiel en welke klas de aanmelding geldt. Als een gebruiker op een aanmelding klikt, worden daaronder de details van de aanmelding getoond.


Detailkaart Aanmelding

Detailkaart Aanmelding


Vakken

Op de kaart vakken zijn de vakken zichtbaar die horen bij de actuele aanmelding van de leerling. Per vak wordt de omschrijving, eventueel de groep waar de leerling het vak volgt en de docent weergegeven. Vakken waarbij een einddatum is opgegeven die vóór vandaag ligt, worden tussen haakjes weergegeven. Als een gebruiker op een vak klikt, worden daaronder de details van het vak getoond. Via het filter ‘Aanmelding’ is het mogelijk om van aanmelding te wisselen, de vakken die bij de gekozen aanmelding horen veranderen automatisch mee. 


Stage

Alle stages van een leerling zijn terug te zien op de detailkaart Stage. De stages zijn gesorteerd op de begindatum, met de nieuwste stages bovenaan. Als een gebruiker op een stage klikt, worden daaronder de details van de stage getoond over het stagebedrijf en wie de praktijkopleider (van het stagebedrijf) en de praktijkbegeleider (van school) is.


Resultaten

Binnen het menu ‘Resultaten’ vindt de gebruiker een kaart met details over de resultaten (cijfers) van de leerling. 


Cijfers

Op het tabblad ‘Cijfers’ worden de cijfers van de actieve cijferperiode van de leerling getoond. Met het filter ‘Aanmelding’ is het mogelijk om cijfers van voorgaande jaren te bekijken. Rechts in het scherm op de tab ‘Weergave’ is het mogelijk om in de widget ‘Overzicht’ aan te geven of de kolomkop of kolomnaam getoond moet worden. De widget ‘Kolomselectie’ biedt de gebruiker de mogelijkheid om de kolomweergave te veranderen in bijvoorbeeld alleen de berekende kolommen. Via de printknop heeft de gebruiker de mogelijkheid om een overzicht van de geselecteerde cijfers te printen. Onder de knop ‘Export’ zijn de opties Excel en CSV beschikbaar. Indien een leerling een vak heeft laten vallen, zal dit vak tussen haakjes getoond worden.


Detailkaart Cijfers

Detailkaart Cijfers


Laatste cijfers

Wanneer de tab 'Laatste cijfers' aangeklikt wordt, komen eerst de laatste 25 cijfers in beeld die zijn behaald door de desbetreffende leerling. Per toets staat er het vak, omschrijving van de toets, de datum van invoer, het behaalde cijfer en de weegfactor van de toets. Op deze manier heb je als docent of mentor snel de laatst behaalde resultaten van de leerling in beeld. 


Portfolio

In het menu-item ‘Portfolio’ is het portfolio van de leerling inzichtelijk. Dit item kent drie tabs: ‘Profiel’, ‘Portfoliodocumenten’ en ‘Beoordeelde producten’.


Profiel

Op de tab ‘Profiel’ kan de ingevoerde informatie in de verschillende onderdelen bekeken worden. Het profiel is in vier widgets verdeeld:  1. ‘Wie ben ik’, 2. ‘Wat kan ik’, 3. ‘Wat wil ik’, 4. ‘Overig’.


Portfoliodocumenten

Alle opgeslagen portfoliodocumenten zijn in deze tab zichtbaar. Een document kan gedownload worden via het download icoon achter het document.


Beoordeelde producten

Op deze tab zijn alle beoordeelde producten zichtbaar. Het is momenteel niet mogelijk om iets in beoordeelde producten te plaatsen. 


ELO

In het menuitem ‘ELO’ kunnen de actieve studiewijzers en voortgang van de opdrachten bekeken worden.


Studiewijzers

Op de tab Studiewijzers zijn alle gekoppelde studiewijzers zichtbaar. Er worden hier alleen de actieve studiewijzers getoond. In de zijtab rechts onder Weergave kan bij Onderdelen gekozen worden om van de geselecteerde studiewijzer alle onderdelen in of uit te klappen. In de widget ‘Toon studiewijzer’ kan een andere studiewijzer geselecteerd worden.


Opdrachten

De voortgang van de opdrachten van de leerling is te zien in de tab Opdrachten. Het scherm laat in de widget Opdrachtstatistiek de statistieken zien van de voortgang in percentages en exacte aantallen. In de widget Opdrachten staan de Openstaande opdrachten in beeld. De kolom ‘Inleveren voor’ is rood bij een opdracht als de uiterste inleverdatum verstreken is. 


Detailkaart Opdrachten

Detailkaart Opdrachten


Examen

Het menu-item ‘Examen’ is alleen zichtbaar bij leerlingen die in dat schooljaar examen afleggen in één of meerdere vakken. Op deze kaart zijn de widgets Officiële gegevens (aanmeldingsgegevens en geboortegegevens), Afnamemomenten (Examenrooster) en Resultaten (Profielwerkstuk en Combinatiecijfer) beschikbaar. 


Detailkaart Examen

Detailkaart Examen